25.05.2021

Leasing operacyjny, a finansowy - który korzystniejszy?W mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, a przy tym w segmencie klientów indywidualnych tkwi istotny dla firm leasingowych potencjał. Stąd też kompleksowe usługi, jakie przez dekady były oferowane przede wszystkim odbiorcom reprezentującym duży biznes, proponują obecnie paletę rozwiązań dedykowanych mniejszym przedsiębiorstwom. Wiodącą rolę odgrywa tu leasing operacyjny lub finansowy.

 

Leasing operacyjny a finansowy. Jakie są główne różnice?

 

Odróżnienie od siebie obu tych mechanizmów nastręcza klientom wielu trudności. Co więcej, doradcy nie zawsze są w stanie kompetentnie wyjaśnić zastosowanie każdego z nich. Leasing stanowi elastyczny i tym samym atrakcyjny, wygodny sposób finansowania zakupu środków trwałych do firmy – głównie samochodów, maszyn i urządzeń. Przeszkody w pozyskaniu kredytu bankowego skłania przedsiębiorstwa do zwrócenia się w stronę leasingowania. W odniesieniu np. do samochodu, możliwość korzystania z nabytku bez całościowego wkładu inwestowania w przedmiot leasingu jest uniwersalną zaletą dla leasingu operacyjnego, jak i finansowego.

Umowa każdego leasingu finansującego głosi, że firma leasingowa zobowiązuje się zakupić dany przedmiot od konkretnego zbywcy na warunkach wyznaczonych w tejże umowie. Następnie do chodzi do swoistego oddania przedmiotu leasingu korzystającemu, a zatem przedsiębiorcy, zaciągającego zobowiązanie leasingowe. W tym czasie ów przedsiębiorca zobowiązuje się do spłaty finansującemu świadczenia pieniężnego w uzgodnionych ratach.

Rodzaje leasingu klasyfikuje się w oparciu o kryterium rachunkowe i podatkowe. Na tej podstawie dzieli się je na leasing operacyjny oraz finansowy. Każda z wymienionych postaci leasingu pociąga za sobą odmienne skutki podatkowe po stronie podatku dochodowego, jak i w zakresie podatku VAT. Dobór formy leasingu determinuje również konsekwencje majątkowe (różnią się one momentem i sposobem przenoszenia własności). Kolejnym wyróżnikiem pozostaje inny czas trwania danego leasingu.

 

Leasing operacyjny to…

 

rozwiązanie, które dotyczy krótkoterminowego użytkowania danego przedmiotu. Ten mechanizm ma miejsce, gdy np. samochód będący przedmiotem leasingu stanowi środek trwały leasingodawcy i stąd też to on go amortyzuje. Z kolei leasingobiorca zyskuje wyłącznie możliwość wliczania rat leasingowych do kosztów działalności gospodarczej. Leasing operacyjny może ponadto przewidywać opcje wykupu przedmiotu po zakończeniu umowy leasingu. Okres leasingu operacyjnego jest stosunkowo krótkotrwały, jednakże nie może być krótszy niż 24 miesiące stosowane w praktyce rynkowej w Polsce.

 

Leasing operacyjny powoduje, iż odpisy amortyzacyjne w obszarze podatku dochodowego dokonuje podmiot finansujący. Ten typ rozwiązania leasingowego jest uznawany za świadczenie usług w rozumieniu aktualnych przepisów ustawy o VAT. Tym samym podatkiem VAT obciążone są kolejne, miesięczne raty leasingowe, co powoduje rozłożenie wydatków dotyczących podatku pośredniego VAT w czasie. Korzystający nie musi wówczas ponosić wydatku związanego z VAT na początku trwania umowy leasingu (odgórnie od wartości sumy rat leasingowych). To bezpośrednio odróżnia leasing operacyjny od finansowego, który w świetle podatku VAT jest traktowany w Polsce jako dostawa towarów (determinując jednorazowe rozliczenie podatku VAT - odgórnie).

 

Leasing finansowy to…

 

rozwiązanie, które odnosi się do długoterminowego użytkowania składnika majątku. W swej konstrukcji ten typ leasingu wskazuje, iż leasingobiorca traktuje wydzierżawiony sprzęt, np. samochód jako swój własny środek trwały. Co za tym następuje, po wpisaniu przedmiotu leasingu do posiadanej ewidencji, rozlicza on jego zakup w formie odpisów amortyzacyjnych. Leasing finansowy zazwyczaj trwa w całym okresie przydatności gospodarczej pojazdu, natomiast po zakończeniu umowy leasingu, ów przedmiot przechodzi na własność leasingobiorcy. Czas trwania umowy leasingowej przewiduje się na minimum 6 miesięcy, jednak ten element jest zależny od preferencji klienta, wieku przedmiotu leasingu i potencjału spłaty zobowiązania w ciągu kolejnych lat. Rozliczanie części odsetkowej raty leasingowej odróżnia leasing finansowy od operacyjnego w znaczący sposób.

 

Co z leasingiem zwrotnym? 

 

Poza leasingiem operacyjnym i finansowym, na popularności zyskuje w ciągu ostatnich lat forma finansowania działalności przedsiębiorstw, określana jako leasing zwrotny. Mechanizm ten polega przede wszystkim na zbywaniu przez przedsiębiorcę zakupionego mienia z równoległym zapewnieniem sobie prawa do korzystania z niego w zamian za odpowiednie opłaty. Celem tego leasingu staje się dążenie do optymalizacji finansowej w ramach prowadzonej aktywności rynkowej, a także bardziej dynamicznego wspomagania rozwoju organicznego firmy.

 

Najważniejsze cechy i atrybuty odróżniające leasing operacyjny od finansowego zebrano w poniższej tabeli poglądowej 1.

 

Tab. 1. Kluczowe różnice między leasingiem operacyjnym a finansowym

LEASING OPERACYJNY

LEASING FINANSOWY

krótkoterminowy

długoterminowy

amortyzuje leasingodawca

amortyzuje leasingobiorca

możliwość wliczania rat leasingowych do kosztów działalności gospodarczej

(wraz z całą opłatą wstępna, opłatami związanymi z bieżącą eksploatacja przedmiotu leasingu)

możliwość wliczania części odsetkowej raty przez leasingobiorcę

opcje wykupu przedmiotu po zakończeniu umowy leasingu

przedmiot przechodzi na własność leasingobiorcy

nie krótszy niż 24 miesiące

minimum 6 miesięcy (szacunkowy wiek przedmiotu leasingu na koniec trwania umowy nie powinien przekraczać 10 lat),

*w praktyce rzadko zdarza się, aby leasing był dłuższy niż 5 lat

 

 

Źródło: ICAN Institute, Harvard Business Review Polska, PARP, biznes.gov.pl, stat.gov

 
Domjas

Autor tekstu: Elżbieta Albadri

Pisarka, redaktorka, autorka tekstów naukowych, publicystycznych, artykułów prasowych, a także treści terapeutycznych dla pacjentów onkologicznych i postmodernistycznych opowieści dla dzieci i młodzieży. Promotorka heurystyki w kształceniu człowieka. Wartość merytoryczna i rzetelność tworzonych wpisów, zarówno w wersji elektronicznej, jak i drukowanej jest tym wyższa, im więcej źródeł zostanie porównanych, rozpatrzonych, poddanych krytycyzmowi i zestawionych w spójną całość.

Zobacz także